reklamačný poriadok - https://all4pets.sk/

... milujeme zvieratá ...

Prejsť na obsah

reklamačný poriadok

Skryté
Doručenie zadarmo pri nákupe nad 39 €
Reklamačný poriadok internetového portálu (eshopu) www.all4pets.sk
Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok
Názov spoločnosti: KarTom eshop s.r.o.
Sídlo: Námestie slovenského povstania 108/4, Stupava
IČO: 53080653
DIČ: 2121301314
Neplatca DPH
Bankové spojenie: IBAN: SK9783300000002501846791
E-mail: kartomeshop@gmail.sk
Tel. číslo: +421 905 528 803
ďalej len "predávajúci"
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
820 07 Bratislava
1.     Reklamačný poriadok bol spracovaný najmä v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2.     Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
3.     V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
4.      Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
5.     Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
6.     Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
Ø   k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,    
Ø  nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,     
Ø  používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,          
Ø  zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,      
Ø  poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,  
Ø  používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
Ø  zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7.     Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
8.     Prosím vždy nás kontaktujte telefonicky alebo mailom pre odoslaním tovaru. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu KarTom eshop s.r.o., Námestie slovenského povstania 108/4, Stupava, avšak nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. V prípade, keď tovar bude predávajúcemu zaslaný vo zjavne nedostatočnom obale, nemusí byť reklamácia uznaná za oprávnenú. Náklady na prepravu hradí kupujúci sám.
9.     K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Pred vrátením tovaru Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali e-mailom: kartomeshop@gmail.sk .
10.  Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
11.  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
12.  Výsledku uplatnenej reklamácie vystaví predávajúci písomný doklad, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne odôvodní zamietnutie reklamácie ("protokol"). Protokol bude priložený k tovaru. Kópiu protokolu si predávajúci ponechá na účely evidencie. Výsledok reklamačného konania predávajúci oznámi kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu oznámenú kupujúcim pri odovzdaní reklamovaného tovaru (e-mailová adresa)
13.  Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak je však výrobok zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie. Ak sa však odborným posúdením preukáže, že zodpovedný za vady je spotrebiteľ, tak si všetky náklady hradí spotrebiteľ sám.
14. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
15.          Ak si nevyzdvihne kupujúci vybavenú reklamáciu do 30 dní odo dňa, kedy musí byť reklamácia vybavená, je predávajúci po predchádzajúcej písomnej výzve zaslanej doporučene kupujúcemu na adresu uvedenú pri uplatnení reklamácie a zaznamenanú na potvrdenie o uplatnenie reklamácie, oprávnený postupovať cestou svojpomocného predaja.
16.  Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
Ø ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby tá bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
Ø kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
Ø predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
Ø ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu vecí má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo má kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vaky, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
17.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
18.  Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
19.  Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy, prosíme, dajte nám vedieť do 48 hodín od prevzatia a my začneme riešiť reklamáciu voči kuriérskej spoločnosti.
20.  Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
21.  Kupujúci je v prípade uplatnenia reklamácie povinný oznámiť predávajúcemu kontaktné údaje za účelom vzájomnej komunikácie v rámci reklamačného konania, a to najmä adresu trvalého bydliska, resp. adresu, na ktorej preberá poštu, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty. Kupujúcemu môžu byť písomnosti doručované aj prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickú adresu kupujúceho. Takto doručovanej písomnosti sa majú za doručené najneskôr tretí kalendárny deň po ich odoslaní.
22.  Reklamačný poriadok je platný a účinný od 10.11.2020 a je k dispozícii na webových stránkach www.all4pets.sk Kupujúci je povinný zoznámiť sa s reklamačným poriadkom už pred uskutočnením kúpy tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho či prepravcu kupujúci akceptuje tento reklamačný poriadok.
V Bratislave dňa 10.11.2020
GARANCIA  KVALITY
do predaja vyberáme len vysoko kvalitné produkty
14 DNÍ NA VRÁTENIE

DOPRAVA  ZADARMO
po celom Slovensku pri nákupe nad 39€
EXPEDÍCIA DO 24HOD
všetky Vaše nákupy Vám posielame bezodkladne
Prijímame online platby
Kontakt

email:  info@all4pets.sk
mobil: 00421 948 500521
Návrat na obsah