obchodné podmienky - https://all4pets.sk/

... milujeme zvieratá ...

Prejsť na obsah

obchodné podmienky

Skryté
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.all4pets.sk
 
 

1)    Úvodné ustanovenie

 
a)     Prevádzkovateľom internetového portálu je KarTom eshop s.r.o., so sídlom: Námestie slovenského povstania 108/4, Stupava, 90031, IČO: 53080653, DIČ: 2121301314,  Bankové spojenie: IBAN: SK9783300000002501846791, E-mail: kartomeshop@gmail.sk , Tel. číslo: +421 905 528 803. Ďalej len „predávajúci“.
 
b)     Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti KarTom eshop s.r.o.  upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou  (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho: www.all4pets.sk prostredníctvom webového rozhrania. Kupujúcim pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 
c)     Obchodné podmienky KaTom eshop s.r.o boli spracované v súlade s ustanovením  č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákonom , zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 
d)     Kupujúcu so zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami ( vrátane reklamačnými podmienkami a podmienkami prepravy) spoločnosti KarTom eshop s.r.o. a súhlasí s nimi bez výhrad. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.
 
e)     Obchodné podmienky spoločnosti KarTom eshop s.r.o. platia od 10.11.2020. Predávajúci má právo zmeniť znenie obchodných podmienok.
 
f)      Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu ma diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
 
g)     Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.
 
 

2)    Uzavretie kúpnej zmluvy

 
a)     Proces objednania tovaru na webovom rozhraní (v e-shope) je nasledujúce: Kupujúci „vloží“ objednaný tovar do nákupného vozíka. Pred zaslaním objednávky kupujúci môže skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. S kliknutím na tlačidlo „nákupný vozík„ sa zobrazia všetky vybrané produkty. Kupujúci vyplní všetky potrebné informácie týkajúce sa najmä základné informácie o kupujúcom (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, dodacia a fakturačná adresa).  Ďalej kupujúci vyberie spôsob platby a doručenie tovaru a s tým spojené  náklady na doručenie.  Objednávku odošle kupujúci predávajúcim kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“.
 
b)     Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených v objednávke. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
 
c)     Neoddeliteľnou súčasťou objednávky a kúpnej zmluvy sú tieto obchodné podmienky, s ktorým musí kupujúci sa podkopne zoznámiť ešte pred dokončením objednávky. Kupujúci s odoslaním objednávky potvrdzuje, že rozumie a súhlasí s obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sa nachádzajú na webovom rozhraní aj v PDF formáte.
 
d)     Prostredníctvom elektronickej pošty zaslané na adresu elektronickej pošty kupujúceho zadané v objednávke predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (najmä vyššie množstvo dopytovaného tovaru, vyššia cena, dopyt po tovare horšie dostupnom, či bežne neobjednávanom, vyššie predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky). V takom prípade je kúpna zmluva uzatvorená až dodatočným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho.
 
e)     Predávajúci môže stornovať objednávku v týchto prípadoch: predávajúci nie je schopný vybaviť objednávku alebo časť v lehote z dôvodov, že tovar sa už nevyrába, nachádza sa v externom sklade u dodávateľa, z dôvodu vyššej moci alebov objednávke sú nepravdivé alebo zavádzajúce informácie (nesprávny email, telefonický kontakt, neexistujúca adresa) , ktoré nie je možné overiť. O storno objednávky bude kupujúci informované emailom. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.
 
f)       Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká (kúpna zmluva je uzavretá) doručením oznámenia o prijatí objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v rámci procesu objednania tovaru. Súčasťou oznámenia o prijatí objednávky sú obchodné podmienky vo formáte PDF.  Oznámením o prijatí objednávky je kúpna zmluva uzavretá, ak nie je v oznámení zo strany predávajúceho vyžadované dodatočné potvrdenie v zmysle čl. 2.e týchto obchodných podmienok.
 
g)     Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny, resp. prevzatím tovaru, ak bola kúpna cena uhradená pred dodaním tovaru. Ak nie je v kúpnej zmluve či týchto obchodných podmienkach dohodnuté inak, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy okamihom prevzatia tovaru, resp. okamihom, keď kupujúci odmietne prevzatí tovaru, s ktorým mu predávajúci umožnil nakladať
 
h)     Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 
i)      Minimálna hodnota objednávky v objednávke je 5 €. Nezahŕňa to dopravné náklady.
 
j)      Predávajúci má právo na zmenu darčeka, ak je darček zahrnutý v objednávke.
 
 
 

3)    Užívateľský účet

 
a)     Na webovom rozhraní môže kupujúci objednať tovar bez registrácie.
 
b)     Na uľahčenie opakovaných nákupov sa môže kupujúci registrovať, a tak vytvoriť užívateľský účet. Pri registrácií t.j. založení užívateľského účtu je kupujúci povinný správne a pravdivo uviesť všetky údaje. Údaje poskytnuté kupujúcimi v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku nesprávne alebo nepravdivo uvedených údajov.
 
c)     Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený menom používateľa a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu a uznáva, že predávajúci nie je zodpovedný za porušenie tejto povinnosti kupujúcim.
 
d)     Kupujúci nie je oprávnený povoliť používanie užívateľského účtu tretím stranám.
 
e)     Ak kupujúci nepoužíva svoj užívateľský účet dlhšie ako 365 dní  alebo ho používa v rozpore týchto obchodných podmienok môže predávajúci môže zrušiť užívateľský účet.
 
f)      Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho, potrebná údržba hardvéru a softvéru tretích strán.
 
g)     Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu prostredníctvom internetovej stránky internetového obchodu alebo telefonicky. Zrušenie registrácie bude kupujúcemu potvrdené e-mailom alebo telefonicky.
 
 

4)    Cena a platobné podmienky

 
a)     Predávajúci nie je platcom DPH.  Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.
 
b)     Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. Na niektoré produkty môže sa sťahovať zľava, čo je vždy časovo obmedzená a predávajúci má právo kedykoľvek zľavu  zrušiť aj zmeniť.
 
c)     Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 
i)      platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
 
ii)    platba na bankový prevod na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet
 
iii)  online platba kartou - okamžitá platba cez platobnú bránu
 
d)     Bankový účet Predávajúceho: IBAN: SK9783300000002501846791, SWIFT/BIC: FIOZSKBA vo Fio banka, a.s..
 
e)     Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru za dohodnutú sumu. Presná výška doplatkov určená v 6 bode týchto obchodných podmienok.
 
f)      V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný dodať tovar pred úhradou celej kúpnej ceny.
 
g)     V prípade platby v hotovosti alebo dobierkou je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 
h)     Predávajúci vystaví na základe kúpnej zmluvy daňový doklad- faktúru- po uhradení kúpnej ceny tovaru. Faktúru doručí predávajúci v elektronickej podobe na emalilovú adresu kupujúceho.
 

5)    Dodanie, Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 
 
a)     Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar,  je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené kupujúcim k aktuálnej objednávke (kúpnej zmluve) na jeho účet.
 
b)     Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase,  vo všeobecnosti je dodacia lehota 3 pracovné dni od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny.
 
c)     Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 
d)     Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 
e)     Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
 
·       kuriérskej spoločnosti 123 kuriér, Tomanoczyho 378, 027 43 Nižná, Slovakia
 
·       kuriérskej spoločnosti Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3338/82A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01          
 
f)       Miestom plnenia je miesto uvedené kupujúcim v objednávke ako miesto, kam má byť tovar zaslaný. Predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu odovzdaním tovaru kupujúcemu okamihom, keď je mu tovar predaný dopravcom. Kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní na miesto plnenia.
 
g)      Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba.
 
h)     Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 
6) Dodanie, Poplatky za prepravu

 
a) Poplatky a možnosti platby
 
·       pri platbe na bankový prevod vopred na základe zálohovej faktúry, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet - (bez poplatku)
  
·       na dobierku, platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru - (+1,00 €)
 
·       pri platbe v hotovosti pri osobnom prevzatí(bez poplatku)
  b)  Poplatky a možnosti prepravy:
 
·       pri doprave kuriérskou spoločnosťou 123kurier s.r.o. -  (+ 4,90 €)
 
·        doprava v Bratislave - (ZADARMO)
 
c) Štandardná dodacia lehota je do 1-2 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky pri tovaroch označených „Skladom (dodanie do 24h)“ a do 4-5 pracovných dní pri tovaroch označených „Skladom“. Ak nie je tovar momentálne na sklade, alebo sa vyrába na zákazku, bude zákazník kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom a následne mu bude oznámený predpokladaný termín expedície tovaru.
 
d) Vyššie uvedené poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb platia iba s miestom dodania na území Slovenskej republiky.
 
e) Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 
f) Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.
 
 

7) Odstúpenie od zmluvy

 
a) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru  na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovení § 7. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 
b) Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ písomne doručiť v posledný deň určenej lehoty na emailovú adresu spoločnosti alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na sídlo spoločnosti.  Súčasťou odstúpenia od zmluvy má byť predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou ( originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom) najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
 
c)        Tovar, ktorá je predmetom odstúpenia od zmluvy nesmie byť odoslané na dobierku, takáto dobierka nebude zo strany  prevádzkovateľa eshopu prevzatá.  Podľa zákona číslo 102/2014 Z.z. prevádzkovateľ eshopu vráti zaplatené plnenie za tovar, nákladov na dopravu a náklady preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru, a to do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateľ eshopu avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
 
d) Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 
e) Kým kupujúci akceptuje tovar, predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade predávajúci vráti nákupnú cenu kupujúcemu bez zbytočného odkladu bez poplatku na účet určený kupujúcim.
 
f) Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť tiež darček.
 
g) Na darčeky sa nevzťahuje žiadna reklamácia.
 
h)       Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 
8) Práva a povinnosti zmluvných strán

 
a) Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 
b) Kupujúci je povinný:
 
·       prevziať objednaný tovar,
 
·       zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 
·       prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 
c) Predávajúci je povinný:
 
·       dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 
·       spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 
9) Záručné podmienky a práva  na vadné tovary

 
a) Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba neskončí pred uplynutím lehoty, ktorá je na vyznačená na predávanej veci, jej obale alebo v návode k nej. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 
b)       Práva a povinnosti zmluvných strán za vadné plnenie sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (ustanoveniami oddielov 1914 až 1925, oddielov 2099 až 2117 a oddielov 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).
 
c) Predávajúci je zodpovedný za to, aby bol tovar predaný kupujúcemu bez vád. Predávajúci predovšetkým odpovedá kupujúcemu, že v čase prevzatia tovaru od kupujúceho:
 
·       Tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci označuje alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa
 
·       Tovar je v primeranom množstve, alebo hmotnosti
 
·        Tovar spĺňa zákonné požiadavky.
 
·       Tovar má vlastnosti , ktoré sa zmluvné strany dohodli alebo má také vlastnosti ktoré predávajúci alebo výrobca opísal
 
d. Tieto ustanovenia  (8.a-8c.) článku sa nevzťahujú na tovary predávané za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena za opotrebenie tovaru v dôsledku ich bežného používania, prevzatie zo strany kupujúcich alebo ak vyplýva z povahy tovaru.
 
 

10)  Ochrana osobných údajov

 
a)      Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť KarTom eshop s.r.o., so sídlom: Námestie slovenského povstania 108/4, Stupava, 90031, IČO: 53080653, DIČ: 2121301314,  Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 905 528 803, alebo  e-mailom kartomeshop@gmail.sk
 
b)     Účel spracúvania osobných údajov                                                
 
a.      účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 
b.     účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 
c.      účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 
d.     účelom spracúvania osobných údajov sú zmluvné vzťahy
 
c)     K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo: Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
d)     Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.  
 
e)     Predávajúci môže splnomocniť tretiu stranu na spracovanie osobných údajov kupujúceho ako spracovateľa. Okrem osôb, ktoré prepravujú tovar, osobné údaje poskytne predávajúci tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 
f)      V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 
g)     Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, štát, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"). Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovávaním kupujúci týmto vyslovuje súhlas.
 
h)     Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 
i)      Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 
j)      Kupujúci, ako dotknutá osoba potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že mu bolo oznámené, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 
k)     Dotknutá osoba – kupujúci má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 
·  právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 
·  právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú nesprávne alebo neúplné,
 
·  právo na vymazanie osobných údajov pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 
·  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 
·  právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 
·  právo na prenosnosť osobných údajov,
 
·  právo odvolať súhlas ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu/výslovného súhlasu
 
l)      Kupujúci má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/
 
 
 

11) Záverečné ustanovenia

 
a)     Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu vykonávajú nasledovné inštitúcie. Príslušný živnostenský úrad vykonáva v rámci svojej spôsobnosti živnostenskú kontrolu. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj dohľad nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 
b)     Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať znenie všeobecných obchodných podmienok a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 
c)     Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 
d)     Odoslaním objednávky si kupujúci prehlasuje, že prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 
e)     Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 
f)      Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 
g)     Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 
h)     Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 
i)      V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 
j)      Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
k)     Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 10.11.2020.
 
GARANCIA  KVALITY
do predaja vyberáme len vysoko kvalitné produkty
14 DNÍ NA VRÁTENIE

DOPRAVA  ZADARMO
po celom Slovensku pri nákupe nad 39€
EXPEDÍCIA DO 24HOD
všetky Vaše nákupy Vám posielame bezodkladne
Prijímame online platby
Kontakt

email:  info@all4pets.sk
mobil: 00421 948 500521
Návrat na obsah