Ochrana osobných údajov - https://all4pets.sk/

... milujeme zvieratá ...

Prejsť na obsah

Ochrana osobných údajov

Skryté
Doručenie zadarmo pri nákupe nad 39 €
Ochrana osobných údajov
Podmienky ochrany osobných údajov
I.
Prevádzkovateľ internetovej stránky a základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je KarTom eshop s.r.o., so sídlom: Námestie slovenského povstania 108/5, Stupava, 90031, IČO: 53080653, DIČ: 2121301314, (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom  internetovej stránky www.all4pets.sk
3. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
email: kartomeshop@gmail.sk
telefón: +421 905 528 803
4. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
5. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
II.
Účel spracúvania osobných údajov

1. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi kupujúcim (dotknutou osobou)  a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
2. Účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
3. Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
4. Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty


III.
Zoznam spracúvaných osobných údajov1.
1.  Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné, kontaktné údaje, údaje nutné pre plnenie zmluvy a kontaktné údaje.
3. kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom), údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
2. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

V.
Zverejnenie údajov

1. Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

VI.
Podmienky spracúvania

1. K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo: Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
5. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ

VII.
Práva a povinnosti dotknutej osoby

1. Kupujúci, ako dotknutá osoba potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že mu bolo oznámené, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

VIII.
Poučenie o právach dotknutej osoby

1. Dotknutá osoba – kupujúci má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú nesprávne alebo neúplné,
právo na vymazanie osobných údajov pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo odvolať súhlas ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu/výslovného súhlasu
2. Kupujúci má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/


VIII.
Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10.11.2020

GARANCIA  KVALITY
do predaja vyberáme len vysoko kvalitné produkty
14 DNÍ NA VRÁTENIE

DOPRAVA  ZADARMO
po celom Slovensku pri nákupe nad 39€
EXPEDÍCIA DO 24HOD
všetky Vaše nákupy Vám posielame bezodkladne
Prijímame online platby
Kontakt

email:  info@all4pets.sk
mobil: 00421 948 500521
Návrat na obsah